ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง บินตรงจากภูเก็ต

กำหนดการ

วันแรก

ภูเก็ต – กัวลาลัมเปอร์

15.00 น.     

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  อาคารผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์สายการบิน   QARTAR AIRWAY (QR)
ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์
ด้วยความเป็นกันเองและพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

17.20 น.    

ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน QARTAR AIRWAY
เที่ยวบินที่ QR 625

19.45 น.

(ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ด่านศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

ค่ำ

บริการอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Puteri Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เมืองใหม่ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  นครปุตราจายา เป็นเขตการปกครองพิเศษ ออกแบบและสร้างขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง และ การปกครองแห่งใหม่ หรือ เมืองใหม่ แห่ง
สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยชื่อ "ปุตราจายา" นี้ตั้งขึ้นตามชื่อนายกรัฐมนตรีคนแรก
ของมาเลเซีย ตวนกูลอับดุล รามัน ปุตรา อัลฮัจ  ปุตราจายาอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์
25 กิโลเมตร ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นเมืองแห่งอนาคตปุตรา จึงได้รับการพัฒนา
ให้ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และ ให้มีความสวยงามในแง่ของทัศนียภาพจนเป็น
อีกเมืองที่เหมาะสมแก่การไป เที่ยวชม ที่นี่เป็นอีกเมืองที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวชม
และ เพลิดเพลินกับ ศิลปวัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรม ทั้งสมัยเก่า และ
สมัยใหม่รวมถึงแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจอีกหลายแห่งจากนั้นนำท่านชม
DUTRAN PUTRA (PUTRA SQURE) เป็นลานที่มีใจกลางเป็นรูปดวงดาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 เมตร ตกแต่งบริเวณ อย่างสวยงามด้วยน้ำและแสงไฟ
สมัยเมืองครั้งมี 11 รัฐ ชั้นกลางเป็นดาว 13 แฉก หมายถึงสมัยเมื่อครั้งสมัยเมื่อครั้งมี 11 รัฐ
ชั้นกลางเป็นดาว 13 แฉก หมายถึงมาเลเซียในปัจจุบันซึ่งมี 13 รัฐและ ชั้นในสุด ดาว 14 แฉก
หมายถึงรัฐทั้ง 13 รัฐ รวมไปถึงเขต ปกครองพิเศษ กรุงกัวลาลัมเปอร์ปุตราจายา และ
เกาะลาบวน ถ่ายรูปคู่กับตึก SERI PERDANA เป็นอีก สถานที่ที่ไม่ควนพลาด
เมื่อไปเยี่ยมชมเมืองปุตราจายา เป็นอาคารที่พำนักสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตัวอาคารที่พำนักผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโมกุล
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้อนรับ ส่วนที่พัก และ การแสดง เปิดเข้าชมตั้งแต่
เวลา09.00-12.30 น. และ 14.00-17.00 น. วันจันทร์ปิดทำการจากนั้นให้ท่านถ่ายรูป
และแวะชม MASJID PUTRA มัสยิด สีชมพู สัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา
ตั้งยื่นออกมาบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบปุตราจาย  นอกจากเห็นเหมือน
มัสยิดลอยอยู่กลางน้ำ  นอกจากพื้นที่สวดมนต์ที่สามารถจุดได้ถึง 15,000 คน
แล้วยังมีห้องสมุด แกลแลอรี่ และ พิพิธภัณฑ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า
ร่วมสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 กม.
สู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, หรือเทียบเท่า
ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮ แลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้”  
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้,
คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก ฯลฯ หรือเลือก
เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็ค แจ็ค, รูเล็ต,
สล็อตแมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ชม. เชิญสัมผัสกับทางเลือกใหม่
ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้

ค่ำ

บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์
ให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
มากมายบนเก็นติ้ง อาทิ โชว์ระดับโลก, ดิสโก้, คาราโอเกะ,
โบวลิ่งและสวนสนุกต่างๆ ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า (มาเลเซีย)
คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซล วอล์ค ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า
บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าภัตตาคาร
ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์  
ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริงๆ

หมายเหต

การเข้าคาสิโน ควรสวมเสื้อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น
บนยอดเขาเก็นติ้ง มีอุณหภูมิอยู่ที่ 14–24 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ๊คเก็ตไปด้วยครับ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กัวลาลัมเปอร์ซีตี้ทัวร์ - อิสระช้อปปิ้งย่าน BUKIT BINTANG–ภูเก็ต        

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง โดยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
จากนั้นนำท่านเดินทางชม  จตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆ
วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมี งาน  รื่นเริงกัน
ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย เป็นจัตุรัสแห่งเอกราช
สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
โดยรอบ อาทิ อาคาร SULTAN ABDUL SAMAD อาคารสวยที่สุดในมาเลเซีย
ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา
อาคาร ROYAL SELANGOR CLUB สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง
ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์
ของมาเลเซีย อาทิเช่น ผ้าบาติก, ช็อคกาแลต, ขนมต่างๆ และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายที่ DUTY FREE จากนั้นนำท่านเดินทางไป
ถ่ายรูปตึกคู่ แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำการ
ของบริษัทผลิตน้ำมันที่ขึ้ชื่อของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  
วัดถ้ำบาตู วัดถ้ำบาตูถือว่าเป็นศูนย์รวมชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย
และเป็นวัดถ้ำที่ใหญ่โตจำนวนหลายถ้ำเชื่อมต่อกันยาวถึง 400 เมตร
บางแห่งผนังถ้ำสูงถึง 100 เมตร ชาวฮินดู จากที่ต่างๆเดินทางมาสักการะกัน
เป็นจำนวนมาก รวมๆกับนักท่องเที่ยวแล้วนับหมื่นๆต่อวันเลยทีเดียวภายในวัดมีบริการร้านอาหารแขกบริการ โรตี กาแฟ หรือพวกมะตะบะ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน SHOPPING ที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย
BUKIT BINTANG ROADที่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย
 เช่น THE PAVILLION  เป็นห้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์เนม
ระดับไฮเอนด์ หรือ ระดับกลางลงมาหน่อยขอแนะนำให้ลองไปเดินช้อปปิ้ง
ที่นี่ได้ รับรองไม่ผิดหวัง นอกจากมีร้านรวงต่างๆมากมายให้ได้จับจ่าย
ถัดมาอีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากห้างพาวิลเลี่ยน คือ ห้างสตาร์ฮิล แกลเลอรี่
 (STARHILL GALLERY) เป็นห้างสำหรับผู้ที่หลงใหลความสวยงาม
ของดีไซน์และความล้ำหน้าของเทคโนโลยีแห่งเวลาและกำลังมองหานาฬิกา
คู่ใจต้องไปที่นี่สตาร์ฮิลแกลเลอรี่เป็นศูนย์กลางของโลกแห่งเวลามีหลากหลายดีไซน์
คุณภาพและราคาที่ตรงใจให้ได้เลือกซื้อขอบอกว่าบางแบรนด์สามารถหาซื้อได้
ในราคาที่ประหยัดกว่าบ้านเราถึง 40% เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของประเทศมาเลเซีย  

ที่แข่งขันขันกันลดราคาอย่างกระหน่ำ
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

20:00 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลซีย
22.05 น. เดินทางกลับภูเก็ต โดยสายการบิน QARTAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR 622
22:30 น.

(ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) เดินทางถึงภูเก็ต โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต