ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์

10.00 น.     

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4
โซน D ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air Asia (FD)เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

12.05 น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่ FD3573

15.50 น.

เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์
เมืองแห่งสีสันที่รวบวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ  
นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์  มะละกา โยโฮบารู

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชม จตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ)
ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและ
มีงานรื่นเริงกัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก
ลดลงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ แทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซีย
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่าไนการ่า
จากนั้นนำท่าน ชมและถ่ายรูปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุด ในโลก ตึกปิโตรนัส

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางไปชมเมือง เมืองมะละกา เมือง ประวัติศาสตร์มะละกา
เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่า สำคัญที่ มีการติดต่อค้าขาย
หรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือขวานทอง
เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน
มีมรดกตกทอด ทางสถาปัตยกรรมของชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซียนำท่านชมมะละกา ชม ย่านดัทซ์สแควร์
โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่า เรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับ
สามล้อเมืองมะละกาจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SALASA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สิงคโปร์ เมอรไลออนส์  ยูนิเวอร์แซล โยโฮบารู   

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โยโฮบารู
เพื่อนำท่านเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ที่ ด่านวู๊ดแลนด์ นำท่านเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่
ด่านวู๊ดแลนด์ นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ นำท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่
ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชม
ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต
ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ
The Merlion นี้ ถูก ผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมีหัวเป็นสิงโต
และลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ
หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่ เป็นปลา
แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง
ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอย่าง ยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Resort World Sentosa นำท่าน
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลก รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า (Resorts World Sentosa) เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมาย
ที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น คาสิโนระดับโลก ช้อปปิ้งพลาซ่า
Festive Walk และ (Universal Studios Singapore) เฟสทีฟ วอล์ก (Festive Walk) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียว
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด
โดยที่18 จุดนั้น มีอยู่แต่สิงคโปร์เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน คือ
โซนฮอลลีวู๊ด โซนไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE LOST WORLD) จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE)เป็นต้นซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเองตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม แต่ละโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดยจะมีเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้สำหรับให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน
พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนและสวนสวยสำหรับครอบครัว
และกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ
อาทิเช่นBATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก
มาดากัสการ์ : การผจญภัยเรือมหาสนุก(MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรื่อง “ มาดากัสการ์ ”เครื่องแรกของโลกจากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น (DREAMWORKS ANIMATION จุดท่องเที่ยวจากเรื่อง ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชียที่จะมี SHREK 4D เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ และพิเศษสุดสำหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลาย จูราสสิคพาร์ค เป็นต้น และท่านยังได้สัมผัสกับ เฟสทีฟวอล์กเป็นถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมายภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม)

เย็น

ได้เวลานัดหมาย นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โยโฮบารู
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SALASA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โยโฮบารู กัวลาลัมเปอร์  ปุตราจายา สุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ก่อนเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์
และนำท่านเดินทางไปชม เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย
ที่เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล ปุตราจายา ได้ ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงามมีรูปแบบการ
วางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุ ตราจายา และอาคารรูปทรง
แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
ถ้ามีเวลาเพียงพอนำท่านเข้าชอปปิ้งที่ ห้าง KLCC ตึกแฝด จนสมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน KLIA

22.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบิน RJ 181
23.30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต