ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์ - ถนนบูกิตบินตัง

13.00 น.     

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4
ประตู 4 เคาน์เตอร์ G1-6 สายการบิน Lufthansa Airline เจ้าหน้าที่
ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์คอยต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

16.25น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน Lufthansa Airline
เที่ยวบินที่ LH782

19.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่
นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเป็น
เมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก
(Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (SugaiKlang)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนบูกิตบินตัง(Bukit Bintang)ถนนสีทองของกัวลาลัมเปอร์
แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นห้างเก่าแก่อย่าง
Sungei Wang Plaza หรือห้างใหม่เอี่ยมอ่องอรทัยอย่างPavilion KL
 และห้างที่น่าสนใจอื่นๆอาทิLot 10,Low YatPlasa,Berjaya Time Square
เป็นต้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์ไฮเทคเครื่องใช้
ไฟฟ้าของที่ระลึกเครื่องประดับ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 2)
นำชมอิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง แล้วนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีน
ที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์
เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ DataranMerdeka
จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร Sultan Abdul Samad อาคารสวย
ที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการ
ของศาลฎีกาอาคาร Royal Selangor Clubสถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง
ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำ
สถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ
บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทาง
ที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้า
ถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3ท่านต่อห้อง)
เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ
เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง
FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน,
บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกTheme Park(หรือจะเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่นเพิ่ม)
เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย
อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย
อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิด

วันที่สาม

เก็นติ้งไฮแลนด์ –วัดถ้ำบาตู-ปุตราจายา-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
อำลาเก็นติ้งฯเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์นำท่านแวะนมัสการพระขันธกุมาร
ที่วัดถ้ำบาตูซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูด้านหน้าปากทาง
ขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง42.7 เมตรยืนเด่น
เป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือนสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2549 ระหว่าง
ทางให้ท่านได้แวะชมโรงงานเครื่องดีบุกสินค้าขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ดีบุก
เป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซียแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5)      
นำท่านชมโรงงานช็อคโกแลต เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก นำท่านช้อปปิ้ง
ซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้างซูเรีย
( SURIA KLCC)ห้างชั้นนำซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของกัวลาลัมเปอร์อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
รวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความทรงจำที่
จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ
ทะเลสาบปุตรา และสะพานWawasan Bridge สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA

21.35 น.

เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Lufthansa Airline
เที่ยวบินที่ LH783

22.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต