ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์  – เที่ยวตลาดกลางคืน ย่านไชน่าทาวน์

12.30 น.    

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินรอยัล จอร์ดาเนี่ยน
ช่องทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์ 10-11 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง

15.30 น.

เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบิน อียิปต์ แอร์ / รอยัล จอร์ดาเนี่ยน
เที่ยวบินที่ MS 960 / RJ 180  

18.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เมืองเซบัง นำท่านผ่านการตรวจเช็คเอกสาร
เข้าเมือง เดินทางสู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์หรือ KLCC นำท่านเที่ยวชมตลาดกลาง
คืนย่านไชน่า ทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของคนจีนเชื้อ
สายมาเลเซีย   นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – ปุตราจาย่า – เมืองมะละกา - ล่องแม่น้ำมะละกา - JONKDR STREE

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณ
ที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม
มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา
เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็น
สวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับ
ของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบัน
เป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึก
ถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่าน ดร.มหาเธร์โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต
และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่
แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย
ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูงดงามยิ่งซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา
เมืองประวัติศาสตร์ นำท่านล่องแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์
ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้บงเดิมสองฝากฝั่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินชมตลาดคนเดิน ย่าน JONKDR STREE ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMPERESS หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่สาม

เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - วัด CHENG HOON TENG – เก็นติ้งไฮแลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าแก่ของมาเลเซียเป็น
เมืองแห่งประวัติศาสตร์เที่ยว ชมย่านดัทซ์สแควร์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล
ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา และ
ชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย วัด CHENG HOON TENG และผ่าน
ชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE  จากนั้นนำท่านสู่เก็นติ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ
บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาว
ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึง
โรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOLTEL
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง)
เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ
เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน,
บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park
อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวก
ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิดเชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม.
ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือ
ท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย  

วันที่สี่

เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู – ตึกแฝดปิโตรนัส  - ห้างซูเรีย – กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 6)
อำลาเก็นติ้งฯ เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านแวะนมัสการพระขันธกุมาร
ที่ วัดถ้ำบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูด้านหน้าปากทาง
ขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่น
เป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 ระหว่าง
ทางให้ท่านได้แวะชม โรงงานเครื่องดีบุก สินค้าขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์
ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซียแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7)      
นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลต เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก
และเยี่ยมชมร้านดิวตี้ฟรี  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย ( SURIA KLCC)
ห้างชั้นนำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
ของกัวลาลัมเปอร์ อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางสู่สนามบิน KLIA

22.40/22.10  น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน
อียิปต์ แอร์ / รอยัล จอร์ดาเนี่ยน เที่ยวบินที่   MS961 / RJ 181

00.20+1/ 23.35 น. 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต