ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์

12.30 น.   

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 4) โซน G
เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

15.15 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Lufthansa
เที่ยวบินที่ LH 782

18.15 น.

ถึงกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ขอต้อนรับท่าน
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เดินทางเข้าสู่
นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850's ในฐานะเป็นเมือง
สำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก
(Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (Sugai Klang)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Puteri Park Hotel หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง หรือเพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ
บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต ระหว่างทางแวะชม
โรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่
สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่าน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก
โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ไม่ถึง 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุก
ในร่มและกลางแจ้ง หรือช้อปปิ้งใน เฟิร์สเวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด
รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน
21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษ
ต้องสวมเสื้อคอปก รองแท้หุ้มส้น และกางเกงขายาว) ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางกลับสู่นครกัวลาลัมเปอร์ (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย) 

ค่ำ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
วันที่สาม

กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ - วัดเทียนโฮ่ว - ตึกปิโตรนัส - ปุตตราจาย่า - กรุงเทพฯ     

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำชม อิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง แล้วนำท่านสู่ วัดเทียนโฮ่ว
วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินี
สวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ
Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาค
ภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ
อาคาร Sultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อ
สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคาร
 Royal Selangor Club สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง
ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคย
ทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์  ตึกปิโตรนัส
ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนำชม
โรงงานช็อคโกแลต เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่ห้าง
สรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส
 เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อมเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
รวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา
โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ทะเลสาบปุตรา
และสะพาน Wawasan Bridge สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งมีรูปร่าง
ประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
21.35 น.

นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 783

22.40 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต