ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา

09.00 น.  

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 6) โซน M เคาน์เตอร์
สายการบิน Malaysia Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

11.50 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Malaysia Airlines
เที่ยวบินที่ MH 785

14.15 น.

ถึงกัวลาลัมเปอร์ ขอต้อนรับท่าน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี
ของสถาปัตยกรรมต่างๆในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ
ความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ
ทะเลสาบปุตรา และสะพาน Wawasan Bridge สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
มีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นำท่านเดินทางสู่
นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850's ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก
เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak)  และแม่น้ำคลัง
 (Sugai Klang)  
นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ Puteri Park Hotel  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)  
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง หรือเพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำชม อิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี
หรือยังดีเปอร์ตวนอากง แล้วนำท่านสู่ วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์
พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา
หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคน
มาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร Sultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการ
ของศาลฎีกา อาคาร Royal Selangor Club สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง
ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก
ด้วยความสูงถึง 100 เมตร 

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ เมืองตากอากาศบนยอดเขา ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับ
น้ำทะเล 4,500 ฟิต สถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติที่รัก
ความสงบ และต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ ชม น้ำตกอิสกันดา และชมทิวทัศน์ไร่ชา
ที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา

ค่ำ
บริการอาหารค่ำแบบสุกี้หม้อไฟ (3)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Equatorial Cameron / Heritage หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

คาเมรอนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์  

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา แล้วนำท่านชม ฟาร์มผึ้ง
สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษ
ในฟาร์ม แล้วนำชม ไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สด
จากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ชม สถานพักฟื้นพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับนานาชนิด พืชผักสวนครัวที่ปลูกโดยเหล่าเงาะป่าซาไก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ไม่ถึง 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
หรือช้อปปิ้งใน เฟิร์สเวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง
หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือ
เดินทางและแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่

เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานดีบุก - ช้อปปิ้ง Suria KLCC - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
เดินทางสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850's ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก
ระหว่างทางแวะชม โรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็น
สินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซีย 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ
นำท่านถ่ายรูปสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคาร
แฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้น นำชม โรงงานช็อคโกแลต
 เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์
 พร้อมเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.05 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 780
19.20 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต