ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มะละกา คาเมรอน เก็นติ้งฯ 4 วัน 3 คืน

มะละกา เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา คาเมรอนไฮแลนด์
เที่ยวจุใจ ไฮไลท์มาเลเซีย ท่องเที่ยว มะละกา ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา พักผ่อนบน คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยว เก็นติ้งไฮแลนด์ นมัสการเจ้าแม่สวรรค์ที่ วัดเทียนโฮ่ว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใน กัวลาลัมเปอร์

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา

12.30 น.  

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 โซน G 
เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมเช็คสัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

15.15 น.

โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 782

18.15 น..

ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ มะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของ
ประเทศมาเลเซีย และเมืองมรดกโลกอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรม
แบบชิโน-โปรตุกีสนำท่านเข้าสู่ที่พัก Everly Resort / Legacy
/ Mahkota หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

มะละกา - ปุตตาราจาย่า - คาเมรอนไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านสัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาติต่างๆ ที่เคยปกครองดินแดน
แห่งนี้ ชม Dutch Square อดีตย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา
ชมความงดงามของ Stadthuys, Victoria Fountain, Christ Church
จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพของช่องแคบมะละกา จากเนินเขา
St. Paul Hill และสักการะรูปปั้นนักบุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์
อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วิหารเซนต์ปอล ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งร่างของท่าน ก่อนย้าย
ไปฝังที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย ชม ป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซา ที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1511 หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมะละกา ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี
บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา
ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ทะเลสาบปุตรา และสะพาน Wawasan Bridge
สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ เมืองตากอากาศบนยอดเขา ซึ่งอยู่
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาว
มาเลเซียและชาวต่างชาติที่รักความสงบ และต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ
ชม น้ำตกอิสกันดา และไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา พร้อมเลือก
ซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา

ค่ำ

บริการอาหารค่ำแบบสุกี้หม้อไฟ (3)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Equatorial Cameron / Heritage หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

คาเมรอนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา แล้วนำท่านชม
ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์
จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนำชม ไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี
ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่
เป็นของฝาก ชม สถานพักฟื้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด
พืชผักสวนครัวที่ปลูกโดยเหล่าเงาะป่าซาไก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ
บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทาง
ที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้า
ถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
เครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง หรือช้อปปิ้งใน
เฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง
หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้อง
แสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก
รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เก็นติ้งไฮแลนด์  - กัวลาลัมเปอร์ - วัดเทียนโฮ่ว - ตึกปิโตรนัส - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
เดินทางสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850's ในฐานะ
เป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุกระหว่างทางแวะชม โรงงานดีบุก (Pewter)
ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศมาเลเซีย
นำชม อิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี
หรือยังดีเปอร์ตวนอากง แล้วเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา จัตุรัสแห่งเอกราช
สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
โดยรอบ อาทิ อาคาร Sultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซีย
ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา
อาคาร Royal Selangor Club สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง ทั้งในสมัย
อาณานิคมและสมัยปัจจุบัน ชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก
ด้วยความสูงถึง 100 เมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส
ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนำชม
โรงงานช็อกโกแลต เพื่อหาซื้อช็อกโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่
ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส
เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อมเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.35 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 783
22.40 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต