ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์

14.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น
4 โซน G ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa Airline
เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระ

16.25 น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน Lufthansa Airline
เที่ยวบินที่ LH78

19.40 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการ
ประทับตราหนังสือเดินทางจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์
นำท่านเข้าที่พัก Puteri Park Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา RESORT WORLD GENTIN

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ)
ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลอง
และมีงานรื่นเริงกัน ที่ มีเสาธงที่สูง ที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติ
อังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้าย เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 1957
และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป
บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
มาเลเซียจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา
หรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อความระลึก
ถึงสงคราม 3 ครั้ง คือสงครามโลกครั้งที่ 1แล 2 และสงครามการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ กัวลาลัมเปอร์ จนสมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่าน
แวะชมและเลือกซื้อช็อคโกแล๊ต ราคาถูกจากโรงงาน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC เพื่อเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทาง
สู่เมืองใหม่ปุตราจายา นำท่านชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวง
แห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของ รัฐบาล ปุตราจายา ได้
ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี
เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรง
แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี
อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ ทำ การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ
ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อาณาจักร
Resorts World Genting High Land จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ นำท่านนั่ง กระเช้า ลอยฟ้าที่รวดเร็ว
และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY
ระยะทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่
เคยหลับใหล มีอากาศหนาว เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า
ระดับน้ำทะเล 6,000ฟิตเข้าสู่ ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL
ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮส์แลนด์ ในอาณาเขตที่
เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้”

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (บุพเฟ่ต์)

วันที่สาม

เก็นติ้ง – สนามบิน KLIA – สุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระสนุก
สุดเหวี่ยงกับสวนสนุกทั้งร่มและกลางแจ้ง ของ Genting Theme Park
พบกับเครื่องเล่นนานาชนิด และอิสระท่องเที่ยวสนุกเต็มที่กับ
กิจกรรมนานาชนิด บนเก็นติ้ง ในรีสอร์ท " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"
เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ,โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,
สวนสนุก Theme Park ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ฯลฯหรือเลือกเพลิดเพลินโชค
นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อต แมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ
บริการตลอด 24 ช. ม. (บนเก็นติ้งไฮ แลนด์ อุณหภูมิ 18 - 22 องศา
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกต กันหนาวไปด้วย กรณี เข้า คาสิโน สุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น )
ที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า” ประเทศ มาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์ส
แควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์ เวิลด์ พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์รีสอร์ท
ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง
ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟเครื่องเล่นและอีกนานาบริการ
ตื่นตากับรูปปั้นขนาด ใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือน
กับคุณได้ ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ
บัตรสวนสนุกเก็นติ้ง 1 day pass เล่นได้ทุกชนิดกี่รอบก็ได้
ยกเว้นเครื่องเล่น snow world ,Flying coaster , sky venture ,
belive it or not) (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) อิสระตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางลงสู่กัวลาลัมเปอร์
ไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูกอาทิเช่น นาฬิกา น้ำหอม กล้องถ่ายรูป
และเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย เป็นต้น
จากนั้นเดินทางเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ นำท่านเข้าชมและช้อปปิ้งที่
ห้าง KLCC ในตึกแฝด ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำหลากหาย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยก่อนนำทานเดินทางสู่สนามบิน KLIA

เย็น

บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA

21.35 น.

เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Lufthansa Airline
เที่ยวบินที่ LH783

22.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

 

 

 

 

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต