ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์มะละกา ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
หน้าแรก | หน้าแรกทัวร์เก็นติ้ง | ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน | ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน | ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม
ทัวร์มาเลเซียจากตรัง
ทัวร์มาเลเซียจากนครศรีธรรมราช
ทัวร์มาเลเซียจากกระบี่
ทัวร์มาเลเซียจากภูเก็ต / พังงา
ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการ

วันแรก

กรุงเทพฯ  กัวลาลัมเปอร์  เก็นติ้ง

07.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศชั้น 4 โซน E ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินAIR ASIA
เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

10.00 น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน AIR ASIA
เที่ยวบินที่ AK735

13.05 น.

เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์

  จากนั้นบริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชม
จตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย
ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกันที่มีเสาธง
ที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้ง สุดท้าย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ แทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซีย
นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่าไนการ่า
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุด ในโลก ตึกปิโตรนัส
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ RESORTSWORLD GENTING นำท่านนั่งกระเช้า
ลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานีSKYWAY
ระยะทาง 3.4 กม.สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล
มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000ฟิตเข้าสู่
ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง
ในอาณาเขตที่เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้”

ค่ำ

ถึงเวลานัดหมาย นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบบุปเฟ่ตื ที่ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ เดินทางลงจากเก็นติ้ง
นำท่านเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ระหว่างทางแวะให้ท่านชมวัดถ้ำบาตู Batu Cave
ชมเทพเจ้าฮินดูองค์ใหญ่ยืนตระหง่านหน้าทางขึ้นอิสระให้ท่านถ่านรูปบริเวณด้านล่าง
จากนั้นนำท่านชมและเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง และร้านสินค้าปลอดภาษี จากนั้น
นำท่านไปชม เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซียที่เป็นศูนย์กลาง
ของรัฐบาล นำท่านชมมัสยึดสีชมพูอาคาร ที่ ทำการรัฐ สะพานแขวนทะเลสาบ
ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์มะละกา
เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองท่าสำคัญที่ มีการติดต่อค้าขาย
หรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวานทอง
เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน
มีมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมของ ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซียนำท่านชมมะละกาชมย่านดัทซ์สแควร์
โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืน เอฟาโมซ่า เรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับ สามล้อเมืองมะละกา
จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก THE ZON REGENCY Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม

สิงค์โปร์ รีสอร์ทเวิลด์ ยูนิเวอร์แซล

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โยโฮบารู
เพื่อนำท่านเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ที่ ด่านวู๊ดแลนด์ นำท่านประทับตราหนังสือเดินทาง
และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Resort World Sentosa
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลก รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า
(Resorts World Sentosa) เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้
จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อนพบกับ
สถานที่ท่องเที่ยวชั้นยอด ได้แก่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
(Universal Studios Singapore) เฟสทีฟ วอล์ก (Festive Walk) ยูนิเวิอร์แซลสตูดิโอ
สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น
มีอยู่แต่สิงคโปร์เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน
คือ โซนฮอลลีวู๊ดโซนไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE LOST WORLD)
จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นต้น
ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม แต่ละโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดยจะมีเครื่องเล่น
ที่ไม่เหมือนใครไว้สำหรับให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการ
แสดงที่จะเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น
BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก มาดากัสการ์
การผจญภัยเรือมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็น
เครื่องเล่นจากภาพยนตร์ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรื่อง “ มาดากัสการ์ ”
เครื่องแรกของโลก จากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น (DREAMWORKS ANIMATION
จุดท่องเที่ยวจากเรื่อง ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก จะเป็นปราสาทในสวนสนุก
หางแรกในเอเชียที่จะมี SHREK 4D เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย
รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์
และพิเศษสุดสำหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลายจูราสสิคพาร์ค เป็นต้น
และท่านยังได้สัมผัสกับ เฟสทีฟวอล์กเป็นถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลาง
รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมาย
ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย
(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม)
และท่านยังสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมนานาชนิดกับคาสิโน
ระดับโลก ของ Resort World Sentosa ในกลุ่มของรีสอร์ทระดับโลกเก็นติ้งไฮส์แลนด์

ค่ำ

ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม การแสดงน้ำพุดนตรี SONG OF THE SEA
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ WINSOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เมอร์ไลออนส์ ออร์ชาร์ด สิงคโปร์ สุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นซิตี้ทัวร์สิงคโปร์
นำท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล
ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค
ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำ สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต
ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ
The Merlion นี้ ถูก ผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมีหัวเป็นสิงโต
และลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ
หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่ เป็นปลา
แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง
ใกล้ๆ กันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมที่ DUTY FREE SHOP อาทิ นาฬิกา,
กระเป๋า, น้ำหอม, เครื่องสำอาง,แว่นตา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ราคาถูก
จากนั้นนำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลาง สิงคโปร์ที่ “ ออร์ชาร์ด โร้ด”ศูนย์ รวมสรรพสินค้าชั้นนำ
และสินค้าหลากหลาย อาทิ เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน , ลักกี้ พลาซ่า, อิเซตัน, ตากา
ชิยาม่า, ออร์ชาร์ด ช้อปปิ้งเซ็น เตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก นานาชนิด
จนสมควร เวลานำท่านเดินทาง สู่สนามบินซางฮี (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย)

17.30 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD3508
18.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

สอบถามราคา และขอโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ สายด่วน 085 384 0228

เราเป็นคนในพื้นที่ นำเที่ยวด้วยความชำนาญ

 

 

 

 

 

 

 
Hotline: 085 384 0228

เว็บไซต์ในเครือ เที่ยวสนุกทัวร์

www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com

www.ทัวร์เก็นติ้ง.com

www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ทัวร์กระบี่
ทัวร์สตูล
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ต่างประเทศบินตรงภูเก็ต
ผู้สนับสนุน

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตั้ง : 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกล้ศูนย์ฟิตเนสเขาแป๊ะช้อย)

www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์เก็นติ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์.com , www.ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย

- เก็นติ้ง

- จตุรัสเมอร์เดก้า

- คาเมร่อน

- ถ้ำเปรัค เมืองฮิโปร์

- จตุรัสพญานกอินทรีย์

- ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- กัวลาลัมเปอร์

- ปุตราจาย่า

- ฟาร์มผึ้ง คาเมร่อน

- เมืองมะละกา

- Under Water World

- ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- เกาะลังกาวี

- พระราชวังเนการา

- ปีนัง

- ยะโฮบารู

- ตลาดกัวฮ์

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- อนุสาวรีย์แห่งชาติ

- คาเมร่อน

- วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย)

- เคเลิ้ลคา Cable Car

- สุสานพระนางมัสสุหร

 

- ตึกแฝดปิโตนัส

- ไรชา คาเมร่อน

- วัดธรรมมิการาม (วัดพม่า)

- พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์

- Awanna Langawi Hotel

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

- ยูนิเวอร์แซล

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

 

 

- ประเทศสิงคโปร์

- สิงคโปร์ฟลายเออร

 


- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- อาคาร Esplanade

 

 

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- เกาะเซ็นโตซ่า

 

 

- ถนนออร์ชาร์ต